Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

KLORLANMIŞ HİDROKARBONLAR

:
Organa klorlar diye de adlandırılırlar. Bu maddeler endrin heptaklor, aldrin, toksafen, dieldrin, DDT, klordan ve ...

KLOROFLUOROKARBON

:
Aerosol püskürtücülerde, soğutmada, plastik köpükte ve endüstriyel çözücülerde kullanılan, ozon tabakasının tükenmesine yol açan ana ...

KLOROFİL

:
Oksiyen üretmek içim ışığı ve karbon dioksiti kullanan, bitkilerde bulunan renk maddesi. ...

KOBALT 60

:
Hem insanlara hem de hayvanlara zararlı nitelik taşımakla birlikte tıpta kullanılan radyoaktif kobalt. ...

KOKU GİDERME

:
Uygun olmayan kokuların ve gazların giderilmesi yada önlenmesi. ...

KOKU MADDESİ

:
Gazlara koku eklemekle kullanılan ve böylece sızıntılar konusunda uyarıcı olan madde. ...

KOLLEKTÖR

:
Gaz, sıvı yada katılardan kirleticileri ayırıp toplayan kirlilik denetleme aygıtı. ...

KOLLOİDLER

:
Büyüklüğü 10-1000 angstrom arasında değişen, bir başka madde de asılı, çok küçük parçacıklar. ...

KOLİFORM BAKTERİLER

:
İnsanların ve sıcak anlı hayvanların kalın bağırsaklarında yaşayan ve sudaki konsantrasyonu patojenlerin de bulunabileceğini gösteren ...

KOMPOSTLAMA

:
Katı atık ve çamur gibi organik maddeleri, anaerobik çürütme yoluyla bir tür gübreye dönüştürmekten ibaret ...

KONTROL BENDİ

:
Özellikle toprak erozyonunu denetlemek amacıyla kullanılan, suyun ve molozun kanaldaki akışını geciktirmeye yönelik küçük bent. ...

KONTUR ŞERİDİ MADENCİLİĞİ

:
Kontur hatları boyunca yapılan yüzey madenciliği. ...

KORUMA

:
Doğal ve insanların oluşturduğu çevre kaynaklarının ( madenler, su, ormanlar, balık yatakları, vahşi yaşam vb. ...

KORUMA

:
Özellikle geçmişten kalma yapıların yararlı durumunun, bakımla mümkün olduğu kadar uzun süre korunması süreci. ...

KORUMA ŞERİDİ

:
Toprağı rüzgar erozyonundan korumak için dikilen ağaçlar ve çalılar. ...

KORİDOR GELİŞİMİ

:
Şerit biçimindeki gelişim. ...

KOZMİK IŞINLAR

:
Uzaydan gelen alfa, beta ve gamma ışınları. Bu ışınlar yeryüzünü etkileyen karmaşık bir radyasyon ( ...

KÖMÜR KALİTESİ

:
Bir kömürün diğerlerine göre kalite düzeyi. ...

KÖMÜR-SU KARIŞIMI

:
Boru hatlarında, tankerlerde vb. gerçekşleşen, kirliliğe yol açmadan ayrılması zor olan karışım. ...

KÖPÜK GİDERİCİLER

:
Köpürmeyi azaltmada kullanılan veya köpük oluşumunu denetlemek için deterjanlara eklenen kimyasal maddeler. ...

KRİSTALLEŞTİRME

:
Sıvı atıkların arıtılmasında atık maddeden suyu ayırmak için kullanılan yöntem. ...

KRİTİK ALANLAR

:
Bataklık ve su taşkınlarına açık alanlar gibi sıkı gelişim kontrolü gerektiren, çevresel yönden hassas yada ...

KRİYOSFER

:
Yeryüzündeki kar ve buz çökeltilerinin bütünü. ...

KULLANICI DOSTU

:
Nasıl kullanılacağı konusunda açıklayıcı bilgi verilmeden nispeten kolayca kullanılabilen makineler ve bilgisayar yazılımını ifade eden ...

KULLANILABİLİR BESİN

:
Büyüme için özümlenebilecek durumdaki besleyici eleman yada bileşik miktarı. ...

KULLANMA SUYU

:
Aşırı mineral yada tuz yoğunluğu taşımayan, insan, hayvan yada bakterilerle ilgili zararlı madde birikimi içermeyen, ...

KUM FİLİTRESİ

:
Atık suda askıda bulunan maddeyi süzmeye yarayan kum dolu yatak. ...

KURAKÇIL BİTKİ

:
Kurak koşullarda yaşayabilen bitki. ...

KURUM

:
Kısmi yanmadan oluşan ince karbon parçacıkları yada yüksek karbon içeriğine sahip parçacıklar. ...

KURUTMA YATAĞI

:
Birincil işlemden sonra, suyun süzülüp buharlaştırılması için lağım çamurunun yayıldığı özel alan. ...

KURŞUN

:
Biriken bir zehir olup küçük bir miktarları bile ciddi hastalıklara yada ölümlere yol açan, doğal ...

KURŞUN ARSENAT

:
Bir böcek zehiri türü. ...

KURŞUNSUZ BENZİN

:
Organik kurşun bileşikleri katılmamış benzin. ...

KÜKÜRTÜN GİDERİLMESİ

:
Fosil yakıtların kükürt içeriğinin tasfiye edilmesi yada azaltılması işlemi. ...

KÜL

:
Yanan maddelerin bıraktığı kalıntı. ...

KÜME İMAR

:
İnşaat alanının aza indirmek amacıyla kümeler halinde yapılan binalar. ...

KÜMEKENT

:
Birleşmiş kentsel topluluklar grubu yada ağı. ...

KİMYASAL KİRLİLİK

:
Gaz, katı yada sıvı haldeki kimyasal maddelerin etkisiyle havada, suda ve toprakta oluşan kirlilik. ...

KİMYASAL MUTAGENLER

:
Daha sonraki kuşaklarda doğuştan gelen kusurların artışına yol açabilen, kimyasal kökenli potansiyel mutasyon nadenleri. ...

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

:
Bir su örneğindeki organik ve oksitlenebilir inorganik bileşikleri yükseltgemek için gerekli oksijen miktarını ölçen, suyun ...

KİMYASAL İŞLEM

:
Zehirli, kokulu, yada aşındırıcı nitelikteki gazların ve emisyonların arıtılmasında kullanılan kimyasal yöntem. ...

KİRLETEN ÖDER İLKESİ

:
Kirliliğin üstesinden gelmenin bedelini kirleticinin karşılaması gerektiğini savunan ilke. ...

KİRLETİCİ

:
Havayı, suyu, toprağı yada çevreni herhangi bir öğesini kirleten madde. ...

KİRLETİCİ

:
Arzu edilmeyen etkilere yol açan katı, sıvı yada gaz halindeki madde. Birincil kirleticiler gürültü ve ...

KİRLETİCİ SIZINTI

:
Suyun toprağa gömülü katı atıkların arasından sızarken mevcut asılı ve çözünmüş katı maddeyi ve bakterileri ...

KİRLİ SİS

:
Önceleri duman (Smoke ...

KİRLİLİĞİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

:
Sabunun ham maddesi olan donyağını ve hayvan yeminde kullanılan, protein oranı yüksek, yağsız bir ürünü ...

KİRLİLİĞİN KAYDIRILMASI

:
Katı atık toplanmasında olduğu gibi, kirliliğin bir alandan yada yöreden bir diğerine kaydırılması. ...

KİRLİLİK ( KİRLENME )

:
Çevrenin insan, bitki ve hayvan yaşamı açısından tehlikeli yada potansiyel olarak tehlikeli olacak şekilde kirlenmesi; ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>