Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

ÇALIŞMA ORTAMI

:
İşyerinin koşulları. ...

ÇALKANTI

:
Gelişigüzel hava veya su sirkülasyonuna neden olan inişli çıkışlı devinim. Nedeni genellikle akış alandaki pürüzlülük ...

ÇAMUR

:
Atık suyun arıtılması sırasında süzme, çökeltme ya da biyolojik arıtma sonucu oluşan yoğunlaşmış katı. ...

ÇAMUR SIVISI

:
Atık su işleme tesislerinde çamuru taşıyan sıvı. ...

ÇAMUR SİNDİRİMİ

:
Atık su çamurunun biyolojik oksijen ihtiyacını çevresel yönden kabul edilebilir bir düzeye indirmek amacıyla uygulanan ...

ÇAMUR TASFİYESİ

:
Atık su çamurunun nihai tasfiye işlemi. ...

ÇAMURUN YAKILMASI

:
Atık su çamurunun hacim yönünden küçültülüp, işlenerek tutuşabilirlik kazandırıldıktan sonra yakılması. ...

ÇAPRAZ-MEDYA YAKLAŞIMI

:
Çevre sorunlarına, sözgelimi sadece hava kirliliğini değil etkileşim içindeki bütün faktörleri göz önünde bulundurarak yaklaşmak. ...

ÇENTME (YONTMA)

:
Yongalar ya da parçalar haline getirme. ...

ÇERÇEVE YAKLAŞIM

:
Kirletici emisyonlarının denetimi bağlamında amaçlanan sınırlamaların uygulanmasında, belirli kirleticilerin çıkış kaynaklarından ziyade bunların etkiledikleri alanların ...

ÇEVRE

:
Bir organizmanın var olduğu ortam ya da koşullar. Bu çevre doğal fiziksel öğeleri, ayrıca organizmanın ...

ÇEVRE ANALİZİ

:
Belirli bir arazinin topoğrafik, hidrolojik, jeolojik ve kültürel özellikleri gibi çevresel özelliklerinin incelenmesi. ...

ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ

:
Bir eylemin ya da projenin çevre bakımından yararlı olup olmadığını ve çevresel etki raporunun hazırlanması ...

ÇEVRE DOSTU

:
Ürünlerde normal olarak bulunan zararlı öğelerden bazılarını tasfiye etmek amacıyla tasarlanmış ya da değiştirilmiş ürünleri ...

ÇEVRE KALİTE HEDEFİ

:
Çevrenin belirli bir boyutu için amaçlanan kalite düzeyinin ortaya konması. Bu düzey ulaşılır olmayabilir ve ...

ÇEVRE KALİTE STANDARDI

:
Bir çevrede bir kirletici için izin verilebilir en yüksek düzey ya da çevrenin bazı vasıfları ...

ÇEVRE KORUMA

:
Potansiyel olarak tehlikeli atık maddelerin çevreye boşaltılmasının asgariye indirilmesi ya da önlenmesi amacıyla kaynakların yönetimi. ...

ÇEVRE KORUMA AJANSI

:
Kirleticiler ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak ile görevli Amerikan federal kuruluşu. ...

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

:
Çevre mühendisliği, çevrenin korunmasına, kirliliğin azaltılmasına vb. elverişli teknoloji sistemlerinin tasarlanmasını ve çevre süreçlerinin incelenmesini, ...

ÇEVRE SORUNLARI BİLİMSEL KOMİTESİ

:
Başlıca ilgi alanı çevreyi iyileştirmek ve kirlilikle ilgili çeşitli sorunları incelemek olan uluslararası kuruluş. ...

ÇEVRE YOLU

:
Kentsel bir alanı çevreleyen, ana ulaşım arterlerine bağlı yol. ...

ÇEVRE YÖNETİMİ

:
Toprak , su ve hava gibi doğal kaynakların çevresel açıdan kabul edilebilir uygulamalar yoluyla kullanılması. ...

ÇEVRE YÖNÜNDEN DUYARLI ALAN

:
Bir ülkenin doğal yerleşimleri ve süregelmekte olan tarımsal etkinlikleri korumak ya da modern, yoğun tarımdan ...

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

:
Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin, sosyal sonuçları ve ...

ÇEVRESEL ETKİ RAPORU

:
Çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının sonuçlarını içeren detaylı rapor. ...

ÇEVRİLME (İNVERSİYON)

:
Atmosferin aşağı tabakalarında gerçekleşen ve soğuk hava katmanının daha yukarıdaki sıcak hava katmanı tarafından tutulmasıyla ...

ÇIKIŞ KANALI

:
Sıvı atığı toplayıp götürmeye yarayan su yolu ya da drenaj kanalı. ...

ÇIKIŞ-YERİVARIŞ YERİ ARAŞTIRMASI

:
Bir ulaşım planlama tekniği. ...

ÇOCUKLARA DOKUNMAZ

:
Çocuklar için tehlikeli olmayan. ...

ÇOK AİLELİ KONUT

:
İki ya da daha fazla aile birimini barındıran konut. ...

ÇOK ÇIKIŞLI KİRLETİCİ KAYNAK

:
Su kirliliğine katkıda bulunan, yüzeysel su ya da yağmur akıntısı gibi, yayılmış ve iç içe ...

ÇÖKELME

:
Elektrik alan etkimesi ya da ısısal değişme sonucunda, parçacıkların içinde asılı bulundukları gaz akıntısından ayrılması ...

ÇÖKELTME

:
Katıların yer çekimi nedeniyle çökelmesi doğal süreci; atık suyun işleme tabi tutulmasında, erozyon güçleri aracılığıyla ...

ÇÖKELTME TANKI

:
Çökeltilebilir katıların atık sudan ayrıldığı atık su işleme tesisinin bir bölümü. ...

ÇÖLLEŞME

:
Genellikle aşırı otlatma, yaygın ormansızlaştırma ya da aykırı tarım ve sulama uygulamaları sonucunda toprağın çöl ...

ÇÖP

:
Evlerden ya da ticari amaçla gıda hazırlanması ve kullanılmasından kaynaklanan hayvan, sebze ve meyve atığı; ...

ÇÖP BOŞALTMA

:
Çöpün açık alanlara dökülmesi. ...

ÇÖP ISLAHI

:
katı atığın yararlı ürün haline getirilmesi. ...

ÇÖPLÜK

:
Çöp gibi katı atıkların boşaltılıp üstü açık bırakıldığı atık tasfiye alanı. ...

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN

:
Su veya atık su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen miktarı. ...

ÇÜRÜME

:
Anaerobik haldeki maddenin organik ayrışması; bu süreç sonunda kötü kokulu gazlar ve oksitlenmesi tamamlanamamış ürünler ...

ÇÜRÜME VE ÇÜRÜTME

:
Enzimlerin etkisiyle organik dönüşmesini ifade etmekte kullanılan, atık su arıtımıyla ilgili terim. Örnek: Lağım çamurunun ...

ÇİNKOLU SU KİRLİLİĞİ

:
Galvanizleme, polimer işleme ve diğer uygulamaların sonucu olarak endüstriyel atık suda ortaya çıkan kirlilik. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>