Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

BACA ATIKLARI

:
Sanayi bacalarından yayılan gazlar ve asılı parçacıklar. ...

BACA DUMANI

:
Bacadan çıkan değişik biçimlerde atmosfere dağılan gözle görülebilir duman emisyonu. ...

BACA ETKİSİ

:
Isıdaki değişmenin gazlarda yol açtığı yukarıya yönelik hareket. ...

BACA GAZI

:
Yanmadan sonra bacalardan çıkan ve azot oksitleri, karbon oksitleri, su buharı, sülfür oksitleri, parçacıklar ve ...

BACA GAZI KÜKÜRTÜNÜN GİDERİLMESİ

:
Bir çok yöntem kullanılmaktadır. En yaygını gazların kireçtaşı çözeltisi ile yıkandığı ve oluşan çamurun ayrılarak ...

BAHÇELİ KENT

:
Başlıca özellikleri bitişik yapı düzeni ve çevresinde yeşil kuşak olan kent imarı. ...

BAKTERİ

:
Klorofilsiz, tek hücreli yada ipliksi mikroorganizma; bakteri havada, toprakta ve denizde ayrışan maddede oluştuğu ve ...

BAKİR BÖLGELER

:
İnsan yerleşimlerinin yada uygarlıklarının ulaşmadığı topraklar. Karaların üçte birinden fazlası hala bakir bölgedir ve bunlarınen ...

BALIK KATLİAMI

:
Büyük miktarda balığın topluca imhası. ...

BALYALAMA

:
Çöpü sıkıştırarak katı, yüksek yoğunlukta bloklar haline getirme süreci. ...

BANKET

:
Eğimli bir yüzeyden gelen drenajı stabilize etmeye yada denetlemeye yardımcı olan, insan yapımı taraça. ...

BARAJ

:
Suyun doğal akışına engel oluşturarak bir nehrin yada akarsuyun akış yönünü denetlemeye yönelik duvar, kıyı ...

BARİYER

:
Biyotanın göçme yada günlük hareketini engelleyen etken. ...

BAT

:
En iyi kullanılabilir teknoloji. ...

BATAKLIĞIMSI ALAN

:
Yoğun ötrofikasyon sonucu su kaynaklarının zengin organik birikintilerle kaplanarak oluşturduğu alan. ...

BATAKLIK GAZI

:
Bataklıklarda ve turbalıklarda oluşan gaz ( esas olarak metan ). ...

BATAKLIKLAR

:
En azından bellli bir süre haliç ve kıyı sularıyla kaplanan kara-su alanları. ...

BATIRMA

:
...

BATYAL

:
Göllerin ve okyanusların en derin tabakasıyla ilgili. ...

BDL

:
Saptama sınırının altında. ...

BEKLETME HAVZASI

:
Taşkını önlemek için sel suyunu denetimli biçimde tutup bırakmaya yönelik havuz yada depo. ...

BEKLETME SÜRESİ

:
Birim hacimdeki bir sıvı yada gazın akış sürecinde bir tank yada odada tutulma ortalama süresi. ...

BELEDİ KATI ATIK

:
Kentsel alanlardaki konut ve işyerlerinin, lağım çamurunun da dahil olduğu, katı atıkları. ...

BELİRTEÇ ( İNDİKATÖR ) TÜRLER

:
Bir ekosistemde, küçük çevresel değişimlere özellikle duyarlı olması itibariyle, çevre koşulları konusunda bilgi sağlayan ve ...

BENTOS

:
Deniz dibi bölgesinde yaşayan yada burada oluşmuş hayvan ve bitki yaşamı. ...

BENZEN

:
Kanser yapan endüstriyel çözücü. ...

BENZEŞİM; SİMULASYON

:
Doğal bir sürecin laboratuvar koşullarında yada bilgisayar modeli kullanılarak sınanması. ...

BENZİPİREN

:
Kömür ve sigara dumanında bulunan kanser yapıcı bir hidrokarbon. ...

BERİLYUM

:
...

BESİN AĞI

:
Karşılıklı bağlantı içindeki besin zincirleri dizisi. ...

BESİN BÜTÇESİ

:
Belli bir yaşayan sistem açısından, alınan yada kaybedilen gerekli mineral besinlerin miktarlarını belirlemeye yönelik tahmin. ...

BESİN GİDERME

:
Alıcı sularda ötrofikasyonu yavaşlatmak amacıyla yada atık suyun yeniden kullanılabilmesi için uygulanan üçüncü derece arıtma. ...

BESİN ZİNCİRİ

:
Her halkanın bir öncekinden beslendiği ve enerji sağladığı, buna karşılık bir sonrakine besin be enerji ...

BESİN ZİNCİRİ BASAMAĞI

:
Bir hayvanın besin zincirindeki yeri. ...

BESİNLER

:
Bitkilerin ve hayvanların büyümesi için gerekli maddeler. ...

BETA RADYASYONU

:
Yüksek hızda negatif elektron radyasyonu. ...

BEZ FİLTRE

:
Endüstrüyel emisyonlardan kaynaklanan tozu ve parçaçıkları tutan, evlerdeki elektrikli süpürge torbasına benzer, kumaştan yapılma aygıt. ...

BOD

:
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı. ...

BOP

:
Kaçak önleyici. ...

BORU ÇIKIŞI ARITMA

:
Emisyon boru hattının bitiminde kullanılan arıtma tesisi. ...

BORU HATTI

:
Değişik maddeleri uzak mesafeler ileten, pompalama donanımı, vanaları ve diğer makinaları ile birlikte boru şebekesi. ...

BOZULMA

:
Bir doğal kaynağın kirlenmesi süreci. ...

BOZULMAMIŞ ALAN

:
İnsan etkinlikleriyle değiştirilmemiş doğal alanlar. ...

BOŞALTIM

:
Çevreye bırakılan bütün kirleticiler için kullanılan terim. Gaz boşaltımlar emisyon, sıvı boşaltımlar ise sıvı atık ...

BÖLGE ISITMASI

:
Belirli bir sayıdaki konut yada işyerine ısıtma sağlamak üzere, merkezi olarak kurulan sistem. ...

BÖLGELEME

:
Belli amaçlarla bölgelere ayırarak toprak imarının denetlenmesi. ...

BPEO

:
En kullanışlı çevresel seçenek. ...

BRÜT TABAN ALANI

:
Bir binanın taban alanı toplamı. ...

BSO

:
Benzende çözülebilen organik maddeler. ...

BUHAR

:
Atmosfer ısı ve basıncında sıvı yada katı durumda bulunan maddelerin gaz hali. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>