Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

ASBEST KİRLİLİĞİ

:
Çimento sanayiinden ve otomobillerdeki fren balatalarının aşınmasından kaynaklanan emisyonların yol açtığı asbest kaynaklı hava kirliliği. ...

ASKIDA KATI MADDE

:
Suda ve lağım suyunda bulunan, yaklaşık 1 mikron büyüklüğünde veya daha büyük olmakla birlikte, sözgelimi ...

ASİDOFİLİK

:
Asitte ya da asitli koşullarda yaşayan. ...

ASİT TORTULLANMASI

:
Normal düzeylerden daha fazla asidite taşıyan yağışla toprak veya yüzey sularında pH azalması ve asitleşme. ...

ASİT YAĞMURU

:
Esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden kaynaklanan, sülfür ve azot oksitleri içeren su ...

ASİTLENME

:
Toprağın ve suyun asitli emisyonlarla kirlenmesi. ...

ASİTLİ TEMİZLEYİCİ

:
Metal yüzeyleri temizlemek için kullanılan endüstriyel atık su. ...

ASİTLİLİK PROFİLİ

:
Belirli bir yerdeki değişen asitlilik düzeylerinin, geçmiş eğilimleri de gösteren kayıdı. ...

ATIĞIN YENİDEN İŞLENMESİ

:
Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve işleme tabi tutulması; kağıdın, camın, alüminyumun ve plastiğin ...

ATIK

:
Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, gaz ya da radyoaktif istenmeyen her ...

ATIK GÖMME

:
Atığın toprak katmanları arasına gömülmesinden ibaret, katı, atık tasfiyesinin en yaygın yöntemi; Atıkların gömüldüğü çukur. ...

ATIK ISISI

:
Özellikle nükleer enerji santrallerince çevreye bırakılan kullanılmamış ısı. ...

ATIK KOLU

:
Çevreye boşaltılan ve işleme tabi tutulması gereken sıvı ve katı atıkların miktarı. ...

ATIK ÖZÜMLEMESİ

:
Doğal bir kaynağın boşaltılan atıkları özümleyerek kendi kendisini temizleyebilmesi. ...

ATIK SU

:
Konutların pis su ve lağım sularından, endüstriyel sıvı atıklardan ve sel sularından kaynaklanan sıvı atık. ...

ATIK SU YÖNETİMİ

:
İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, atık suyun izlenmesi, işlenmesi ve tasfiyesiyle ile ilgili sistemler ...

ATIK TAŞINMASI

:
Sıvı ve katı atıkların toplanması ve nakli. ...

ATIK YAKIMI

:
Yanabilen atıkların denetimli biçimde yakılarak zararsız bir kalıntı haline getirilmesi işlemi. Atık hacmi bu yolla ...

ATIK YÜKÜ TAHSİSİ ÇALIŞMASI

:
Bir akarsuya boşaltılabilecek, özümsenebilir toplam azami günlük atık yükünü belirlemek için yapılan çalışma. ...

ATMOSFER BULANIKLIĞI (TOZLULUĞU)

:
Belli bir yerin havasındaki yoğunlaşmış toz parçacıkları. ...

ATMOSFER KİRLİLİĞİ

:
temelde insan faaliyetlerinin sonucu olarak, doğrudan doğruya atmosfere verilen ya da atmosferde kimyasal tepkimeler sonucu ...

ATMOSFERİK SAPMA ORANI

:
Atmosferin alt tabasında yüksekliğin artması ile oluşan ısı düşmesi oranı. ...

ATOM ENERJİSİ

:
Nükleer tepkime sırasında serbest kalan enerji. Nükleer enerji. ...

ATOMİK SOĞURMA SPEKTROGRAFİSİ

:
Bir sıvı karışımındaki metal miktarlarını saptayan analiz yöntemi. ...

:
Aktif bileşen. ...

AYRIŞTIRICILAR

:
Biyolojik bozulma yaratan, bakteriler ve mantarlar gibi ayrıştırıcı organizmalar. ...

AZALTMA

:
Kirlilik düzeyini düşürmek için uygulanan yöntem. ...

AZAMİ TALEP DÖNEMİ

:
Bir kamu kuruluşunun ya da topluluğa hizmet veren her hangi bir sistemin en fazla hizmet ...

AZAMİLEŞTİRME

:
Atık oluşturmadan kaçınma, buna karşılık kaynaklardan gerçekleştirilen üretimin niceliğini ve niteliğini arttırma çalışmalarını içeren koruma ...

AZGELİŞMİŞ ALAN

:
Ekonomik ve fiziksel gerileme gösteren bölge. ...

AZOT DÖNGÜSÜ

:
Atmosferdeki azotun bitkiler tarafından özümlenmesi, sonra topraktan geçerek atmosfere dönmesi süreci. Azot, proteinlerin önemli bir ...

AZOT OKSİT

:
Yanmadan oluşan, havaya bırakılınca zehirli hale gelen kirletici madde. ...

AŞINMA

:
Yüzeylerin çeşitli nedenlerle aşınması. ...

AŞINMA (PASLANMA)

:
Genellikle kimyasal etkiyle, bir maddede zamanla oluşan yıpranma. Aşınmaya yol açan etki maddeleri içinde en ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>